वागड़ी भासा मा हुणवा वाळी बाइबल

यो बाइबल माय नया नियम मा मरकुस नी किताब हुँ वागड़ी माय ओडियो गोसपल हे तमँ अणाय हाम्बळी सको नी डाउनलोड करी सको हो।

Thumbnail image
Share