नक्सो

यो नक्सो वागड इलाका रो हे तमँ अणाए देकी सको।